1001. Autarky
1009. Autarky\Http
1019. Auth0\SDK
1025. Auth0\Tests
1052. Authority
1064. Aws
1068. Aws\DynamoDb
1069. Aws\Glacier
1070. Aws\Iam
1071. Aws\OpsWorks
1072. Aws\Polly
1073. Aws\Route53
1074. Aws\S3
1075. Aws\Ses
1076. Aws\Silex
1079. AwsInspector
1099. AwsModule